Skip to content
ทฤษฎี Purchasing Power Parity ในโปรแกรมฟอเร็กซ์คืออะไร?

ทฤษฎี Purchasing Power Parity ในโปรแกรมฟอเร็กซ์คืออะไร?

Bangkok
Purchasing Power Parity หรือ (PPP) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวัดดุลยภาพระยะยาวระหว่างของสกุลเงินต่างๆ PPP ตัวนี้มันสามารถใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ด้วย ชื่อเรียกภาษาไทยมีว่า "ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อ" อ่านต่อที่นี่!!
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.